...

Krajowy Plan Odbudowy ARiMR

Krajowy Plan Odbudowy ARiMR

W ramach programu Krajowego Planu Odbudowy organizowany jest nabór wniosków inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu KPO i Zwiększania Odporności.

Inwestycja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi to nawet 15 milionów złotych dofinansowania, z którego mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Ogłoszenie konkursu

27 września 2022

Start składania wniosków

17 października 2022

Koniec przyjmowania wniosków

18 listopada 2022

Maksymalne dofinansowanie: 15 000 000 złotych
Wkład własny: wsparcie do 50% kosztów kwalifikowalnych
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów:  1 267 000 000 euro

 

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na terenie całego kraju;
 • przedsiębiorstwa mające nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku, o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);
 • osoby pełnoletnie – w przypadku osoby fizycznej.

Przeznaczenie dofinansowania:
Dywersyfikacja i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowa podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi:
1)     3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
2)     10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
3)     15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

 

Wydatki objęte wsparciem:

 • budowa nieruchomości przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć, które są przeznaczone do przewozu:
  a)     produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  b)     produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  c)     zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 • zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Stratego Group od lat z sukcesami pomaga przedsiębiorcom z całego kraju w pozyskiwaniu dotacji i finansowania biznesu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej ze środków krajowych lub europejskich, skontaktuj się z nami poprzez wiadomość e-mail.

 

Śledzimy wszelkie zmiany na rynku dofinansowań unijnych oraz krajowych. Obserwuj nasz profil na platformie Facebook, aby być na bieżąco!

Related Posts
Leave a Reply
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.